ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σύγχρονητεχνολογικήγραμμήο λοκληρωμένουκύκλου, πιστοποιημένομεEN.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Υπεύθυνη διαχείριση των δασών

Ξύλοαπόβόρειεςπεριοχές (Καρέλια, Περιφέρειες Αρχάγγελσκ και Βόλογκντα)

Αυτόματηανθεκτι κήκαιοπτικήταξινόμηση

Συνεχόμενοςέ λεγχοςτωνοργα νισμόςπιστοποίησης (NTI, MPAStuttgart)

Sokolskydok

Ιδρύθηκε στις 15 Απριλίου του 1942.

Μεγαλύτερηξυλουργικήεπιχείρησηστηνευρωπαϊκήπεριοχή της Ρωσίας.

ΠρώτηστηΡωσίαεξοικείωσε  τεχνολογία του επικολλητής ξυλείας.